Vedtægter for Foreningen Veteran Oasen

§ 1. Navn og tilhørsforhold

§ 1.1 Foreningens navn er ”Veteran Oasen”

§ 1.2 Foreningen har hjemsted i Jammerbugt Kommune.

§ 2. Formål

Foreningens formål er, at udføre almennyttigt arbejde for veteraner i Danmark. Herunder anskaffe og opretholde et værested/bofællesskab for veteraner i Nordjylland. Værestedet skal indeholde tilbud om daglige aktiviteter for veteraner og kan samarbejde med andre veteranhjem, Forsvarets Veterancenter samt offentlige instanser om støtte til veteraner.

En veteran defineres i foreningen på følgende måde:

En veteran er en person der som en del af en enhed eller som enkeltperson har været udsendt for Danmark i mindst en international operation. D.v.s. soldater, politi, læger, sygeplejersker, rådgivere, beredskabsstyrelsen m.v. Det kan også være contractors, som har arbejdet i konfliktområder som f.eks. i Afghanistan el. lign. Hvor der kan være i tvivl i enkeltsager, vil bestyrelsen afgøre dette case by case.

§ 3. Medlemskab

§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver veteran, jf. definitionen i vedtægtens §2.

§ 3.2 Foreningen optager som medlem enhver pårørende til veteraner og andre, som ønsker at støtte foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3.3 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen til førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned. Indkaldelse sker via e-mail til medlemmernes oplyste mailadresse og på foreningens hjemmeside.

§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Årsberetning

5. Godkendelse af regnskab, budget og kontingent.

6. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen. Forslag sendes til foreningens mailadresse, som fremgår af hjemmesiden.

7. Valg til bestyrelse og suppleant.

8. Valg af revisor og én revisorsuppleant

9. Eventuelt

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen. Hvert medlem har én stemme, forudsat at man har været medlem i minimum tre måneder.

§ 5. Foreningens bestyrelse

§ 5.1 Bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer, har ansvaret for foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen kan til enhver tid ansætte en daglig leder.

§ 5.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

§ 5.3 Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for 2-årige perioder. Lige år afgår 2 og ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved første valg vælges for 2 år 3 medlemmer og for 1 år 2 medlemmer. Ved første valg vælges for 1 år en suppleant og for 2 år en suppleant.

§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal der afholdes minimum et bestyrelsesmøde pr. kvartal.

§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper m.m.

§ 6. Tegningsret

§ 6.1 Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand, kasserer eller daglig leder kan råde over de elektroniske betalingsmidler. Netbank adgang til foreningens konti kræver to bestyrelsesmedlemmer.

§ 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 6.4 Bestyrelsen kan bemyndige foreningens daglige leder og/eller foreningens kasserer til at foretage de i forbindelse med daglig drift nødvendige økonomiske dispositioner.

§ 7. Kontingent

§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer

§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 10. Regnskab og økonomi

§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

§ 10.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning

§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål i overensstemmelse med §2. Fordelingen af midlerne afgøres på den ekstraordinære generalforsamling.